Pregled rezultata

Učešće na skupovima

Učešće na projektima

Biografski podaci

Završni radovi

Završni radovi

Istraživačke teme i oblasti za izradu diplomskih, master i doktorskih radova

[1] Mogućnosti optimizacije hardversko-softverskog namenskog sistema u pogledu balansa između njegove kompleksnosti i performansi (Embedded system complexity-performance trade-off in hardware/software co-design)

Opis: Uvodi se metrika zahteva za resursima sistema (kompleksnost hardvera) i metrika koja opisuje realizaciju softvera u smislu organizacije/implementacije/broja operacija/veličine koda/gustine zapisa koda/faktora razmotavanja petlji/…. Definiše se kriterijumska funkcija (kriterijum optimizacije) za određeni problem i pokazuje da postoji optimalno rešenje za HW/SW kodizajn. Za konkretan problem (npr. algoritam za množenje matrica, obradu slike, …) se nalaze karakteristike rešenja u polju parametara metrike i definiše kriterijum optimizacije prema opštim karakteristikama sistema, npr. ograničena namenska platforma male potrošnje.

Kao rezultat pokazuje se da za dati problem ima prostora za selekciju konkretnog hardversko/softverskog pristupa u rešavanju problema.

 

[2] Razvoj korekcionih servisa u sistemu za merenje parametara okoline
(
Implementation of correction services for environmental CO, PM, NO2, CO2, SO2,or O3 sensing)

Opis: Dostupan je sistem za merenje parametara okoline koji vrši kontinuirana merenja u intervalu dužem od 1 godine. Dostupni podaci uključuju sirove i obrađene (nakon korekcije) informacije o izmerenoj temperaturi, relativnoj vlažnosti, pritisku kao i merenja CO, PM (čestica zagađenja), NO2, CO2, SO2 i O3. Na osnovu datasheet-ova senzora i na osnovu dostupnih podataka potrebno je odrediti temperaturne karakteristike senzora, kvantifikovati uticaje relativne vlažnosti, pritiska i razviti funkcije koje se mogu koristiti za korekciju ovih uticaja. Cilj je da se na osnovu sirovih senzorskih podataka dobiju što približnije korigovane vrednosti. Tema pripada oblasti senzorskih merenja.

 

[3] Analiza vremenskih osobina kvaliteta servisa kod cloud i edge modela (Analysis of time related QoS properties for cloud and edge-based integration patterns)

Opis: Najpre se analizira arhitektura cloud-baziranog rešenja. Određuju se statističke karakteristike odziva servisa, prenosa podataka i sl. Zatim se senzorski sistem integriše prema edge-computing modelu nakon čega se analiziraju osobine nove realizacije. Porede se ova dva standardna rešenja i apostrofiraju prednosti i mane jednog i drugog rešenja.

 

[4] Implementacija rekonfigurabilnog middleware-a i QoS servisa u servisno orijentisanim mrežama (Reconfigurable data path architecture based on QoS measurement)

Opis: Potrebno je odrediti arhitekturu sistema koja podržava rekonfigurabilne putanje podataka i omogućava konfigurabilnu kontrolu pristupa servisima prema service consumer/provider modelu. Ideja je da između nodova postoji više putanja podataka i da se za svaku meri QoS na strani servisnih agenata kao konfigurabilnih komponenti middleware-a. Selekcija aktivnih putanja podrazumeva pristup QoS podacima na strani servisnih agenata i rekonfiguraciju željenog servisa. Ova selekcija se obavlja prema određenom algoritmu koji uključuje i statističku analizu QoS parametara u vremenu.

         Materijal 1

         Materijal 2

 

[5] Analiza performansi mrežne komunikacije za različite tehnologije komunikacije. Modeli komunikacije na namenskim platformama sa ograničenim resursima.

(Energy aware and performance aware E2E communication)

Opis: potrebno je utvrditi referentnu topologiju ili segment topologije klasične distribuirane aplikacije. Takođe treba identifikovati nekoliko ciljnih studija slučaja tj. konkretnih aplikacija. Potrebno je proceniti redudansu u prenosu, vreme prenosa za različite modele komunikacije sa ciljem procene energetske efikasnosti i performansi prenosa informacija. Kao granične uzeti model komunikacije baziran na XML reprezentaciji + HTTP/TCP i neki binarni format + CoAP/UDP. Ideja je da se pokaže da postoje velike razlike u pogledu performansi i efikasnosti što ukazuje na mogućnost optimizacije IoT komunikacija.

         Materijal 1

 

[6] Arhitekture mrežnih sistema upravljanja. (Architecture for fault detection, monitoring, etc. in NCS – hierarchy of components)

Opis: Implementacija mrežno dostupne buffer componente koja implementira kanale i kreira interfejs između podsistema. Definiše se arhitektura gateway-a i hijerarhijski model pristupa podacima (podsistem+interfejsi+zaštita pristupa+konfiguracija)

         Materijal 1

 

[7] Framework for the correlation based performance assessment of the distributed photovoltaic systems

Opis: Na osnovu definisane metodologije, rešava se pitanje integracije, monitoringa i održavanja PV sistema u pametnim gradovima. Potrebno je definisati funkcionalnosti po slojevima fog arhitekture. Sistem treba da obezbedi identifikaciju degradacije rada PV sistema i uzroka degradacije, uključujući parcijalno zaklanjanje, defekte panela, probleme kabliranja, zaprljanost provršine, akumulaciju zaprljanosti, efekte starenja i sl.

[8] Toward the energy aware and performance aware E2E communication

Opis: potrebno je utvrditi referentnu topologiju ili segment topologije klasične distribuirane aplikacije. Takođe treba identifikovati nekoliko ciljnih studija slučaja tj. konkretnih aplikacija. Potrebno je proceniti redudansu u prenosu, vreme prenosa za različite modele komunikacije sa ciljem procene energetske efikasnosti i performansi prenosa informacija. Kao granične uzeti model komunikacije baziran na XML reprezentaciji + HTTP/TCP i neki binarni format + CoAP/UDP. Ideja je da se pokaže da postoje velike razlike u pogledu performansi i efikasnosti što ukazuje na mogućnost optimizacije IoT komunikacija.

 

[9] Distributed smart sensor services for cross correction

Opis: Ideja je da se slozeni visesenzorski modul koji uključuje kompenzaciju sekundarnih efekata na pokazivanje senzora realizuje u distribuiranoj formi, gde se korekcija vrši u formi konfigurabilnog servisa. Cilje je da se pokažu sve prednosti ove realizacije u formi smanjenja cene, fleksibilnosti, adresiranje novih efekata… ali nudi i podršku za biznis model kolaborativne senzorske mreže.

 

[10] Time-series data classification – behaviour analysis

Opis: Rad treba da pokaže da identifikacija skrivenog znanja može značajno da unapredi efikasnost klasifikacije. Ideja je da analiziraju osobine data seta, identifikacija feature-a, ekstrakcija reprezentativnih podataka… Primer je da se koristi histogramski estimator, Bayes-ov klasifikator i da se koristi data set napravljen na fakultetu.

 

[11] Smart home environment concept – smart environment: sensor networking with available social network services

Opis: Integracija senzorskih merenja u formi socijalne mreže sa ciljem notifikacije o dešavanjima u fizičke okoline korisnika. Senzor+GPS se integriše u fog arhitekturu kao end-device node. Treba ispitati kako senzor update-uje svoj status, kako se rešava notifikacija i kako je moguće realizovati QoS senzorskih servisa prema kome se daje biznis model.

 

[12] Embedded system power/performance management

Opis: Arhitektura power/performance management podsistema na senzorskom nemenskom nodu sa ograničenim performansama. Uvezuje se stanje baterije sa parametrima sistema i pokazuje se da sistem sam podešava svoje performanse i potrošnju sa ciljem da produži životni vek baterije.

 

 

Rukovođenje izradom završnih radova

Ivan Popović je rukovodio izradom: 11 završnih radova (studije 4 god), 21 diplomskog rada (studije 5 god), 37 master radova i 1 doktorskog rada. U prethodnom izbornom periodu učestvovao je komisijama za odbranu radova i to: 5 završnih radova (studije 4 god), 1 diplomskog rada (studije 5 god), 29 završnih - master radova, kao i komisijama za ocenu i usmenu odbranu 2 doktorske disertacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Ivan Popović je bio član više komisija za izbor u zvanje.

Elektrotehnički fakultet u Beogradu,

Bulevar Kralja Aleksandra 73,

11 000 Beograd

Republika Srbija

Kabinet 20, u paviljonu

E-mail: popovici@el.etf.rs

Kontakt: