Početna strana

Nastava

Projekti/kolokvijumi

Obaveštenja

Literatura

Početna strana

Podaci o predmetu

Engleski naziv: embedded software development

šifra predmeta:

(Odsek za elektroniku, osnovne studije ESPB 6)

 

Ekvivalentni predmet na master studijama:

Projektovanje i razvoj namenskog softvera (19M044RNS)

Nastavnik

Ivan Popović (lična prezentacija)

Teme završnih radova (doktorskih radova)

 

Napomena: Ne postoji formalni uslov, ali je očekivano poznavanje gradiva koje se izučava u okviru predmeta Arhitektura i organizacija namenskih sistema, Programiranje 1 i 2.

 

Sadržaj predmeta

Osnovne strategije i faze u razvoju namenskog softvera, razvojna okruženja i alati. Detalji procesa kompajliranja i linkovanja. Formati objektnih i izvršnih fajlova. Mapiranje programskih segmenata. Pregled komponenti softvera i hardvera standardne razvojne platforme. Osnovni scenariji izvršavanja namenskog softvera, inicijalizacija hardvera i softvera namenskog sistema. Slojevi apstrakcije hardvera namenskog sistema, arhitektura ulazno-izlaznog podsistema, razvoj drajvera uređaja. Optimizacija performansi izvršavanja namenskog softvera, generičke tehnike i tehnike optimizacije prilagođene raspoloživim hardverskim resursima sistema. Uvod u hardver/softver ko-dizajn.

Osnovi konkurentnog procesiranja, sinhronizacija aktivnosti i komunikacija. Pristup deljenim resursima sistema, mehanizmi sinhronizacije. Modeliranje interakcije imeđu komponenti softvera, dijagrami sekvence. Arhitektura softvera namenskog sistema, osnovni arhitekturalni stilovi. Metode i principi testiranja namenskog softvera.

 

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima i različitim pristupima pri projektovanju namenskog softvera kao i drugim fazama koje se odnose na njegov razvoj. Takođe, cilj je da se studenti upoznaju sa specifičnim izazovima i problemima koji se sreću pri razvoju namenskog softvera a tiču se njegove interakcije sa hardverom namenskog sistema.

Ishod kursa: Sistematizovan pristup u primeni stečenih znanja, vezano za celokupan postupak razvoja softvera namenskog sistema, primenljiv u domenu razvoja različitih namenskih sistema i aplikacija.

Elektrotehnički fakultet u Beogradu,

Bulevar Kralja Aleksandra 73,

11 000 Beograd

Republika Srbija

Kontakt:

Prof. dr Ivan Popović

Kabinet 20, u paviljonu

Konsultacije: zakazivanje mail-om

E-mail: popovici@el.etf.rs