Domaći zadaci • Uputstvo za slanje trećeg domaćeg zadataka
 • Treći domaći zadatak

 • Uputstvo za slanje drugog domaćeg zadataka
 • Drugi domaći zadatak

 • Uputstvo za slanje prvog domaćeg zadataka
 • Prvi domaći zadatak

 • Spisak po grupama za izradu domaćih zadataka 2020/21 školske godine


  Materijali:
 • Uputstvo za EDA Playground_2021
 • Primer VHDL vs. SystemVerilog
 • Osnove Veriloga


 • Dodatni materijali za UVM:
 • https://verificationacademy.com/courses/introduction-to-the-uvm
 • https://www.doulos.com/knowhow/sysverilog/uvm/


 • Online simulator:
 • www.edaplayground.com