Program predmeta

Nastavnici

Beleške za predavanja

Beleške za vežbe

 

Laboratorijske vežbe

Ispiti i kolokvijumi

Literatura

 

Program predmeta

1. Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom [6]

Kratka rekapitulacija algebarskih i grafoanalitičkih kriterijuma stabilnosti (Nikvistov kriterijum, Rut- Hurvicov kriterijum, fazna i amplitudska margina kružnog pojačanja). Geometrijsko mesto korenova. Uticaj fazne margine na karakteristike pojačavača sa povratnom spregom.

 

2. Kompenzacija [7]

Tehnike kompenzacije (atenuatorom, diferencijalna, integralna, dominantnim polom, razdvajanjem polova, feedforward).

 

3. Karakteristike realnih operacionih pojačavača (naponskih i transkonduktansnih) [7]
Karakteristike realnog operacionog pojačavača. Slurejt. Primer projektovanja dvostepenog CMOS operacionog pojačavača, kompenzacija, eliminacija nule kompenzacionog kola. Tehnike kompenzacije vi
šestepenih operacionih pojačavača.

 

4. Strujni pojačavači [4]
Strujni prenosnici, vrste i primena. Realizacije sa bipolarnim i MOS tranzistorima.
Current feedback operacioni pojačavači. Propusni opseg Current feedback operacionih pojačavača.

5. Analogni filtri [18]
Zadavanje gabarita, transformacije učestanosti, aproksimacije. Sinteza pasivnih kola. Aktivne RC-OP realizacije filtara, direktne realizacije (generalisani impedansni konvertor, tehnika promenljivih stanja), kaskadne realizacije (bikvadratne sekcije sa jednim i sa više operacionih pojačavača), osetljivosti.
MOSFET-C aktivni filtri, SC filtri, SI filtri, gm-C filtri, translinearni filtri.

VAŽNO OBAVEŠTENJE O NAČINU IZVOĐENJA NASTAVE TOKOM LETNJEG SEMESTRA ŠK.G. 2020/2021:

 

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, predavanja i računske vežbe će se izvoditi online, pomoću video materijala koje će studenti moći da gledaju u proizvoljno vreme, proizvoljan broj puta. Link ka pomenutim video materijalima je blagovremeno prosleđen studentima.

Platforma MS Teams će biti korišćena za online konsultacije u vezi sa gradivom pređenim na predavanjima i računskim vežbama.

Sve dalje informacije u vezi sa online nastavom će blagovremeno biti objavljivane na sajtu predmeta ili preko platforme MS Teams.

 

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE O NAČINU POLAGANJA KOLOKVIJUMA I ISPITA TOKOM ŠK.G. 2020/2021:

 

Tokom trajanja semestra neće biti organizovano polaganje kolokvijuma. U svakom ispitnom roku tokom šk.g. 2020/2021. studenti će moći da biraju jednu od sledeće tri opcije za polaganje: prvi kolokvijum, drugi kolokvijum ili integralni ispit. Prvi kolokvijum će obuhvatati gradivo zaključno sa kompenzacijom višestepenih pojačavača, a drugi kolokvijum će obuhvatati preostalo gradivo. Integralni ispit će obuhvatati celo gradivoOcena se zaključuje u onom ispitnom roku u kojem studenti budu polagali integralni ispit ili u kojem kompletiraju polaganje oba kolokvijuma. Dozvoljeno je polaganje bilo kog kolokvijuma proizvoljan broj puta, a pri formiranju ocene će se računati bolji rezultat. I prvi i drugi kolokvijum nose po 50 poena, dok integralni ispit nosi 100 poena. Ne postoji granica u broju poena za prvi ili drugi kolokvijum koja određuje da li je kolokvijum položen ili ne. Jedino što se uzima u obzir pri formiranju ocene je ukupan zbir poena sa oba kolokvijuma ili ukupan broj poena na integralnom ispitu. Prilikom polaganja integralnog ispita ne uzimaju se u obzir poeni ostvareni na eventualnim prethodnim polaganjima kolokvijuma. Vreme predviđeno za polaganje prvog ili drugog kolokvijuma je 120 minuta. Vreme predviđeno za polaganje integralnog ispita je 180 minuta. Pri polaganju ispita, na koricama vežbanke je obavezno naznačiti koja opcija za polaganje je izabrana.

 

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE O LABORATORIJSKIM VEŽBAMA ZA ŠK.G. 2020/2021:

 

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, laboratorijske vežbe za šk.g. 2020/2021. neće biti održavane u prostorijama fakulteta. Umesto toga, studenti će morati da odrade domaće zadatke u vezi sa sledeće tri laboratorijske vežbe: “Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom”, “Kompenzacije u kolu povratne spregeiAnaliza aktivnih filtara sa jednim operacionim pojačavačem”. Sve informacije u vezi sa ovim domaćim zadacima su prosleđene studentima preko platforme MS Teams.

Laboratorijske vežbe (tj. odgovarajući domaći zadaci) su obavezne i predstavljaju uslov za izlazak na ispit. Studentima koji su tokom neke od prethodnih školskih godina odradili laboratorijske vežbe, iste se priznaju, i ne moraju ponovo da ih rade. Studentima koji ove školske godine odrade laboratorijske vežbe (tj. odgovarajuće domaće zadatke), iste će se priznavati i u narednim školskim godinama.

 

 

PRIJAVLJIVANJE U ODGOVARAJUĆU GRUPU NA PLATFORMI MS TEAMS:

 

Neophodno je da se svi studenti koji će pratiti nastavu u letnjem semestru šk.g. 2020/2021. priključe grupi na platformi MS Teams slanjem zahteva za priključenje putem sledećeg linka:

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaa09730130c74e34ac82ed0a3ca580ac%40thread.tacv2/conversations?groupId=5016427b-5971-47bc-b888-cb2ceef1d20c&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba

 

VAŽNO: